Valplattform 2010

--------------------------------------------------------------------------

   Mariefredspartiet

- det lokala alternativet

- för alla som bryr sig om demokratin, barnen och miljön.

 

Vi står fria från ideologiska låsningar och traditionell blockpolitik.

Vi står för nytänkande, helhetssyn, öppenhet och samverkan.

Vi utgår från behoven hos medborgarna, främst barnen.

Vi verkar för utveckling av den lokala demokratin.

Vi vill att kommunens alla orter ska utvecklas - utifrån vad de boende vill.

Vi arbetar mer som ett nätverk än ett traditionellt parti.

 

Vi ska väcka liv i demokratin!

Den nära demokratin bör utvecklas på flera sätt och vi ser många möjligheter: bl a brukarinflytande, decentralisering, rådslag, "e-demokrati", samråd med byalag och samfälligheter samt nya former för kommunikation. Formella möten av tradtionellt slag är inte de mest effektiva och passar mindre bra för småbarnsföräldrar. Därför behövs andra former av kommunikation, t ex via dator.

Medborgarna bör på alla sätt uppmuntras att uttrycka sina åsikter och de ska ges alla möjligheter att påverka besluten. När så är möjligt bör de också kunna delta direkt genom beslutande omröstningar.

 

Vi vill avskaffa skendemokratin med kommundelsråd, som består av uppifrån utsedda partirepresentanter, utan verklig förankring bland lokalinvånarna och utan tydliga mandat ifrån kommunen.

En av våra idéer är att geografiskt indelade nämnder kan ersätta kommunens nuvarande branschnämnder (exempelvis tekniska nämnden), som ofta bara ser sina egna sakfrågor och inte helhetslösningarna. I första hand bör Mariefred, Åker, Stallarholmen och Strängnäs få egna nämnder med egna lokalkontor.

 

Vi driver dessa krav:

- Kommundelsnämnder ska ha verkliga befogenheter och ansvar för bland annat plan-, bygg-, miljö-, kultur- och fritidsfrågor. Låt ledamöterna utses genom direkt personval, oberoende av partitillhörighet.

- Nämnderna bör åläggas att arbeta utifrån medborgarnas behov och önskemål, genom att använda enkäter, rådslag och öppna forum för att pejla opinionen. Man ska ha regelbundna möten med föreningsråd och företagarråd.

- Öppenhet och samverkan ska prägla hela den kommunalpolitiska beslutsprocessen. Det innebär bl a att möten är öppna och att politiker och tjänstemän samråder med såväl olika grupper av medborgare som med andra kommuner.

- Strängnäs kommunfullmäktige ska fastslå att politiken ska utgå från medborgarna. Politiker som väljs till olika poster ska ges ett uttalat uppdrag att kontinuerligt kommunicera med medborgarna.

- En kommitté för utveckling av demokratin ska utses. I den bör ingå även personer som inte tillhör partipolitiken. Kommittén ska bland annat utreda frågan om kommundelning som bör ställas inför en folkomröstning.   

- Kommunen ska börja använda de nya formerna av e-demokrati, exempelvis diskussionsforum på internet, enkäter och omröstningar.

- Kommunens hemsida ska bli en interaktiv mötesplats, där man också finner aktuella fakta och service. Det ska även finnas sidor för kommundelarna, som gärna kan utvecklas i samråd med lokala organisationer.

  

Vi verkar för en långsiktig hållbar utveckling

Kommunen kan inte fortsätta att säga "ja, tack" till varje exploatör som vill smälla upp så många bostadshus som möjligt på all obebyggd mark.

Småskaligheten och naturen får inte offras, men Mariefredspartiet tycker att det är acceptabelt med en måttfull expansion, om den sker planmässigt och under en utdragen period. Ett tak för expansionen bör vara 1 procent per år, vilket bör styra planeringen och inte kunna nonchaleras av enskilda exploatörer, tjänstemän eller politiker.

 

En absolut förutsättning för fortsatt expansion är att kommunen först tillgodoser de behov som redan finns, och därefter inleder en planmässig utbyggnad av skolor, daghem, vägar, idrottsanläggningar och annan infrastruktur. Vid nybyggnation bör man ta mycket stor hänsyn till småskaligheten i byggnationen, liksom naturvärden och kulturvärden i stadsbilden och landskapsbilden. Man bör också bygga varierat och med möjligheter för de ungdomar som vill bo kvar på orten att hitta smålägenheter med rimliga hyror.

  

Vi sätter barnen i centrum

Strängnäs kommun skulle kunna bli så ”barnvänlig”, som inflyttade barnfamiljer har trott när de läst kommunens reklam. Vi skulle kunna få Sveriges ”ledande skolor”, i stället för att ha skolanslag och betyg under genomsnittet.

Det som krävs är att kommunpolitiken verkligen sätter barnen i fokus, att varje beslut föregås av en analys av hur barnen kommer att påverkas.

 - Det behövs fler lärare och andra vuxna på skolorna, fler datorer och moderna läromedel, liksom medel för gästföreläsare, museibesök etc. Kort sagt: mer pengar. Det finns ingen vettig anledning till att våra skolor ska få mindre än skolor i andra kommuner. Skolanslaget ska höjas till minst riksgenomsnittet under kommande valperiod. Lärartätheten ska återställas till minst 9 lärare per 100 barn under mandatperioden.

- Skolor ska inte slås ihop eller byggas ut ytterligare, utan kommunen bör genast börja planera för behållande och byggande av mindre skolor.

  

- Föräldrarna bör uppmuntras att delta i såväl diskussioner som planering på skolorna. Många föräldrar har olika kompetenser som skolorna bör ta tillvara på. Kommunen bör fastslå att alla skolor ska leva upp till de skrivningar om föräldrars och elevers medverkan som finns i läroplanen. Hur detta ska genomföras i praktiken bör avgöras på varje enskild skola i samråd mellan rektor, personal, föräldrar och elever. Skolorna bör uppmuntras att pröva olika former av samverkan, som exempelvis lokala skolstyrelser. Försöken ska utvärderas under valperioden.

 

- Det behövs flera nya daghemslokaler. Daghemmen bör vara små och naturnära. Det har varit en olycklig utveckling med dålig planering som lett till köer, tillfälliga baracker och nödlösningar. Samtidigt har avdelningarna blivit större och personaltätheten sämre. Det behövs fler vuxna och högre kvalitet. Vi kommer att kämpa för att anslagen till barnomsorgen och personaltätheten höjs till riksgenomsnittet. Det är långt dit nu, men det är ett av våra tydliga löften.

 

Mariefredspartiet vill satsa mer på skola och dagis, men satsningarna ska givetvis inte ske på bekostnad av äldreomsorg eller annan social verksamhet. Vi ser att det går att prioritera kommunens lagfästa ”kärnverksamhet” på ett tydligare sätt. Långt ifrån allt som kommunen satsar på i dag är nödvändigt, samtidigt som det finns skriande behov inom angelägna områden.

Prioriteringarna måste vara tydliga. Besparingar bör ske på tekniska och administrativa områden. Vi gillar ny teknik, men tekniken är ändå mindre viktig än människorna, och de viktigaste människorna är barnen.

I stället för att utgå ifrån en gammal budget, dvs hur kommunens pengar fördelats mellan nämnderna föregående år, så bör man utgå från en analys av de verkliga behoven, som beror bland annat på hur mycket antalet barn eller gamla ökar.

 

Vi ska stödja kulturlivet!

För barn och vuxna medborgare behövs förutom idrottsanläggningar även lokaler för kultur och skapande verksamhet. Vi kämpade för att göra Biohuset i Mariefred till ett allaktivitetshus och gläds åt att detta förverkligades. Nu gäller det att stödja verksamheterna, helst genom en föreningskonsulent som samordnare för konserter, teater, studiecirklar, möten, seminarier, musikundervisning, dramagrupper m.m.

 

Vi ser trafikens risker – och lösningar!

- cykelbanorna bör byggas ut så att det blir ett sammanhängande nät

- bättre belysning vid övergångsställen och cykelbanor

- vändplats och två avlämningsplatser vid skolan

- 30-gräns i hela stadskärnan, 40 i omkretsen

- fartgupp i stället för de avsmalningar som skapar onödiga incidenter vid skolan

- för bättre sikt vid korsningar: speglar

- gärna kullersten på bilgatorna, men inte på trottoarer, där barnvagnar,  rullatorer och rullstolar ska kunna komma fram

- pröva att enkelrikta Strandgatan, som är för smal f dubbelriktad trafik, i synnerhet då trottoar saknas.

- trafikljus eller gångbro vid farliga övergångsställen, som vid Trekanten över 70-vägen.

- skrota systemet med parkeringsskivor – som ändå aldrig kontrolleras. Ett slöseri med skattepengar och ett onödigt besvär för boende och besökare.

 

Vi offrar inte miljön!

- Skydda Stora Sundby som naturreservat och ge även skydd åt de tätortsnära naturområdena vid Hammaren och Fågelsången (andra backe)! Underhåll stigarna i naturområdena till fromma för såväl naturälskare som motionärer!

- Minska bilkörningen genom positiva åtgärder, som bättre cykelbanor/gångbanor samt ny kollektivtrafik med minibussar från Läggesta och ut i områden som Kalkudden/Edsala!

- Ordna nya lekplatser i de skogspartier som ligger i och nära stadsbebyggelsen!

- Ge minst ett dagis i varje kommundel en uttalad miljöprofil!

- Värna naturvärdena på Tosterön och begränsa byggplanerna i Bresshammar!

 

Turism med kvalitet

Det behövs en genomtänkt och förankrad plan för turismen. Där bör klargöras vilka intressen som finns för och emot en ökad turistström samt vilken slags turism som är mest önskvärd.

Mariefredspartiet anser att vi bör sträva efter att få hit människor som stannar mer än någon timme och som gärna återvänder. Det är mycket viktigt att det finns övernattningsmöjligheter.

 

Det behövs ett brett utbud av meningsfulla aktiviteter och upplevelser samt nya möjligheter till logi. Det är också önskvärt att det som ordnas för besökarna är till glädje även för de boende. Vi vill att alla krafter samverkar för att skapa liv i stadskärnan året om.

Turismen kan stödjas av kommunen med skattemedel, men när väl tydliga mål formulerats kan huvudansvaret för genomförande ligga på en fristående organisation.

 

Andra frågor som vi drivit under vår första period i fullmäktige:

- tydligare mål för skolresultat (bifall)

- smidigare system för elevpeng (?)

- pröva att låta en kommunal skola bli "fri" med egen budget (bifall?).

- ågärdsplan för upprustning av idrottsplatser (bifall)

- planering för nya förskolor (bifall)

- ny gräsplan på Hammarängen (bifall)

- åtta trafiksäkerhetsåtgärder i Mfd (bifall)

- stopp för exploatering av Stora Sundby (bifall)

- nej till bostadsområde i Fågelsången (bifall)

- minskning av arvoden till politiker (avslag)

- föräldrainflytande i skolor (avslag)

- utveckling av Munkhagsgärdet (avslag)

- högre elevpeng (avslag 2007, bifall 2008, avslag 2009)

- utveckling av Thomasgymnasiet i den gamla byggnaden (avslag)

- byggande av små hyreslägenheter (avslag)

- stopp för byggande på Tredje Backe (avslag)

- nej t försäljning av mark t Persson

- utredning av försäljning av en del av Sevab (bifall, sen avslag)

- stopp för neddragning av Räddningskåren (bifall)

- stopp för nedläggning av Tosteröskolan (bifall)

- stopp för flyttning av Kulturskolan (bifall)

- byggande av tre förskolor i Mariefred (bifall)

- översyn av skolskjutsarna (bifall)

- utredning om stöd till utsatta tonårsflickor (bifall)

- öppnande av förskola på kvällstid (bifall)

- ersätta utskick av papper med digiitala dokument (bifall)

- konkreta miljömål (avslag)

- renovera Selaöhemmet (avslag)

- stoppa avgiftshöjningar (avslag)

- sätt tak för kommunens skuldsättning (avslag)

- gör oberoende värdering av fastigheter innan försäljning (avslag)

- gör inför alla beslut analys av ekonomiska konsekvenser (bifall)

- begränsa kommunchefens makt (avslag)

- utveckla skolmatens kvalitet genom att utsätta centralköket för konkurrens (avslag)

- fler återvinningsstationer (bifall)

- nej till att renhållning och VA tas över av Sevab (avslag)

- plaståtervinning i Mfd (bifall)

- nej till jvg-station i Strängnäs som innebär nytt spår inne i berget (avslag, sen bifall)

- åtgärder för hemlösa (avslag)

- bättre väntsal vid Läggesta

- bättre bussförbindelser

-

------------------------------------------------

I korthet:

 

Satsa på barnen!

Fler lärare och andra vuxna på skolorna!

Inga stora "centralskolor"!

Fler lekplatser!

Nya, små daghem!

Mer förskolepersonal!

 

Utveckla demokratin!

Decentralisera makt!

Avskaffa gamla nämnder och ersätt med lokala styrelser!

Skapa dialog och debatt där alla medborgare är välkomna!

 

Satsa på miljön!

Respektera strandskyddet!

Bevara områden med höga naturvärden som Fågelsången, Hammaren, Stora Sundby!

Gör en klimatplan!

 

Satsa på hälsa och livskvalitet!

Bygg sporthall i Mariefred och satsa på tennishall och ny ishall i Strängnäs!

Färdigställ strandpromenaden i Mariefred och ordna skyltade promenadstigar i alla kommundelar!

Fler cykelbanor!

Bättre motionsspår, särskilt i Stallarholmen!

Nya bollplaner i alla kommundelar!

 

 

replica watches uk high-tech ceramic materials and metal, including metal alloy titanium carbide. This represents a high-tech ceramics, high-tech ceramic with platinum alloy again evolved, it along with the excellent performance of two high-tech ceramic and metallic materials. This innovative material was first launched in 1993 in RADO Rado Sintra Silver Diamond series by RADO Rado. Titanium carbide ceramics with the same quality and high-tech ceramics and advantages, texture, light, and temperature can be quickly adjusted according to body surface temperature. Its molding process in a very precise mold was produced in conditions of high pressure of 1000 kPa. Prior to the sintering process under the member 1450 C in a vacuum and temperature conditions of the molding auxiliary compounds chemical decomposition occurs. This track process, the process object will shrink 20%, until replica watches uk reaches the final size, full density and total hardness index. This sparkling breitling replica finishes with a unique sharp edges and corners, through a meticulous process of polishing the diamond grinding wheel is complete, polished product can reach 1900 Hardness Vickers hardness greater than the hardness of the high-tech ceramics . Then, under the conditions of about 1000 C, using a titanium nitride (TiN) layer of gold on the surface of the case of chemical vapor deposition (CVD) coating is formed, and so as to have a high gloss by polishing. Fake breitling watches also features a silver decorative detail and using fluorescent pointer to highlight the visual effects. Through the sapphire crystal case back, automatic movement of the operation can at a glance, but it is also the black dial by moving the anchor to specific performance. Accurate display time, date box is located three dial position. Power reserve ceramic watch case chosen for the synthesis of ceramic zirconium oxide (ZrO2), this material is powdered raw materials through isostatic molding production process, so its appearance is very uniform and smooth.