MARIEFREDSPARTIETS BUDGETALTERNATIV - PRIORITERING AV BARNEN!

 

Mariefredspartiet har i mandatperiodens samtliga budgetförslag haft en prioritering av verksamheterna för barn och ungdomar

- på bekostnad av central administration, arvoden, lokaler, inredning, dekorativa investeringar etc.

Vi uppskattar att flera partier är inne på samma spår, men vi går längre i prioritering av förskola/skolor genom tillskott t BUN och MFN.

 

 

Ramar, avrundat, miljoner kr:

 

Kommunfullmäktige                                5            (-1 Mkr jämfört m S-C-FP-förslaget)

Kommunstyrelsen                                   95          (-9 Mkr jämfört m S-C-FP-förslaget)

Barn och Utbildningsnämnd                 641       (+11 Mkr)

Socialnämnd                                             486       (+ 1,5 Mkr)

Kulturnämnd                                               23          (+ 1,5 Mkr

Plan och Byggnämnd                           5

Miljö och Räddningsnämnd                 27

Teknik och Fritidsnämnd                      50          (- 2 Mkr)

Mariefredsnämnden                               99          (+2 Mkr)

 

 

Summa driftmedel                  1 428 578 tkr

 

 

Yrkanden KF 20100614:

 

att för  budgetåret 2011 fördelas 1 428 578 000 kr i driftmedel

att driftmedlen fördelas enligt Mariefredspartiets budgetförslag, så att barn och ungdomar prioriteras

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Reduceringen inom kommunstyrelsen kan ske t.ex. på följande poster:

 

1.     Lokalanvändning

2.     Omorganisation/nya chefer

3.     Externa konsulter

4.     Hushållstidningen

5.  Arvoden och övr ersättning

6.  Tryckning och postdistribution av handlingar

7.   Resor, representation och konferenser

 

 

 

Omprioriteringar görs enligt nedan:

 

A.    11 Mkr till BUN läggs på barnomsorgs- och elevpengen för att kunna höja andelen vuxna och lärare. För samma syfte får MFN per automatik cirka 2 Mkr.

 

B.    1,5 mkr till SN läggs på ett arbetsmarknadsprojekt för ungdomar utanför arbetsmarknadens reguljära åtgärder.

 

C.    1,5 mkr till KN läggs på ungdomsprojekt för skapande av meningsfulla och utvidgade fritidssysselsättningar.

 

 

 

Kommunkoncernens skuld på 3.5 miljarder skall nedbringas under nästa mandatperiod genom att:

 

1.    Under 2011 förbereds försäljning av åtminstone delar av SEVAB.

2.    Mark och fastigheter som inte är av strategisk betydelse bjuds ut till försäljning. Här skall särskilt noteras Gorsingeholms industriområde, Malmby flygfält och delar av Norra fältet P 10.

3.    Den politiska organisationen moderniseras och minskas. Antal större nämnder reduceras från 7 till ca 3 stycken. KS/AU avskaffas och ersätts med ett beredningsutskott. Mötena görs kortare och effektivare genom användning av e-post och intranät för information och beredning.

4.    Förvaltningens overheadkostnader reduceras med ca 10 %. = minst 10 mkr

5.    Valfrihet genomförs inom hemtjänsten och äldrevården och delar av kommunal verksamhet konkurrensutsätts.

6.    Nyinvesteringar hålls inom avskrivningsvärdet eller lägre, idag ca 40 miljoner.

7. Resultatet skall vara på minst 2 % (30 mkr) som ett årsgenomsnitt. I budget ska finnas en reserv på ca 1 %. (15 mkr) Huvuddelen av ev. tillkommande pengar från riksdagen förs till resultatet och därmed avbetalning på skulden.

8. Alla investeringsförslag analyseras noggrant, endast de absolut nödvändiga eller direkt lönsamma investeringarna genomförs.