Hej, Mariefredsvänner!

Det går inte att bygga ut Mariefred österut eller norrut, eftersom det inte går att lösa trafikproblemen.

Det framgår av en utredning från Vägverket.

Förslaget till översiktsplan (FÖP) lades fram av Strängnäs stadsarkitekt i våras - innan Vägverkets studie var klar. Nu har jag fått vägutredningen, och den visar att planerna i FÖP-förslaget inte funkar. Ingen trafiklösning är möjlig.

Här är ett utdrag:

"En expansion av Mariefred norr- och österut innebär att trafiken genom samhället kommer att öka.
Detta medför att trafikproblemen i Mariefred kommer att öka... Förbi skolan förväntas trafiken öka från dagens cirka 2 500 fordon per dygn till mellan 3 300 och 5 200 fordon.

Slutsatsen blir således att inget av föreslagna vägalternativ löser de förväntade trafikproblemen som

nybyggnadsplanerna medför.

Den samhällsekonomiska analysen bekräftar delvis detta genom att redovisa

negativ lönsamhet för alla alternativ."

"Om kommunens utbyggnadsplaner för bostäder realiseras kommer trafiken genom Mariefred att öka avsevärt, med ökade barriäreffekter längs med genomfarten. Med barriäreffekt avses det fysiska hinder och den otrygghet som en väg innebär för oskyddade trafikanter som behöver korsa vägen."

Stora naturvärden drabbas:

"Området kring Hammaren och Fatburen och norr därom samt även delar av Tredje Backe omfattas av ett regionalt intresse för kulturmiljövården samt finns upptaget i Länsstyrelsens naturvårdsprogram med bevarande klass III (högt naturvärde). Fatburen finns också upptagen i en separat våtmarksinventering.

Söder om Hammaren finns även bestånd av ädellövskog som ingår i skogsvårdsstyrelsens inventering av nyckelbiotoper. I området finns även vissa fornlämningar. Genomsilningsalternativet medför intrång och påverkan på natur- och kulturvärdena.

(Alternativ Norr Fatburen ger mindre intrång.)"

Det är fyra alternativ som kommunen och vägverket utrett: 1) "Genomsilning", dvs att leda trafiken genom staden på befintliga gator, men försöka begränsa farten. 2) Ny väg i södra delen av Hammarens grönområden, 3) Ny väg söder om Fatburen, 4) Ny väg norr om fatburen.

Efter att ha läst, grubblat och diskuterat är mina slutsatser:

1)"genomsilning" fungerar inte,

2) en led Söder om Hammaren skulle kunna svälja viss trafik, men närboende skulle drabbas av buller och det skulle krävas gångbroar/tunnlar f att kunna använda rekreationsområdet i Hammaren,

3) en led S om Fatburen vore bekvämt f oss boende i Hästnäs, Edsala/Kalkudden samt camparna/badgästerna, men den skulle inte utnyttjas av boende vid Tredje Backe och den skulle kosta mer än vad trafikmängden motiverar,

4) en led N om Fatburen skulle bara användas av Hästnäsbor och fängelsetransporter.

Skicka in dina synpunkter nu till:

plan-ochbyggnamnden@strangnas.se

eller per brev till:
Samhällsbyggnadskontoret
645 80 Strängnäs

Planförslaget finns på vår hemsida: http://mariefredspartiet.se/

Där finns också en del kommentarer och exempel på vad man kan skulle kunna skriva i sina yttranden

-------------------------------------------------------------------------------------

Vill du bli medlem eller stötta oss - sätt in en hundring på Mariefredspartiets pluskonto (postgiro) nr:

154 74 13-3

Vänliga hälsningar
Dag Bremberg
e-post: ordf@mariefredspartiet.se

hemsida: mariefredspartiet.se

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

replica watches
chanel replica
chanel replica sale
chanel replica sale
fake rolex sale