MOTION TILL STRÄNGNÄS KOMMUNFULLMÄKTIGE  

Dags att staka ut Sevabs framtid!  

När kommunfullmäktige beslutade om investeringen i kraftvvärmeverket, gavs kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna att förändra formerna för samverkan med den andra ägarparten, Eskilstuna kommun. Drygt ett år har gått och det är hög tid att ägarfrågorna blir utredda så att fullmäktige kan fatta ett långsiktigt beslut. Vi folkvalda måste ha kommunmedborgarnas bästa för ögonen, men det är troligt att ett sådant beslut även kan vara till fördel för bolaget.   

Det finns flera anledningar att ifrågasätta att kommunen är majoritetsägare i ett företag som ska agera på en öppen marknad. Dels kan man undra om det inte finns ägare som bättre skulle kunna utveckla bolaget, dels kan man undra om de personer som råkar ha inflytande i vissa partier är de allra mest framsynta och kompetenta styrelseledamöterna i ett modernt energiföretag. Utan att kritisera någon av de aktuella ledamöterna måste vi ändå kunna ha en diskussion om det faktum att de i praktiken är omöjliga att byta ut och att det är svårt att få en öppen diskussion om arvodena.  

Det är olyckligt när politikerrollen blandas ihop med företagsledarrollen. Det är också olyckligt att ett bolag ska ha en gräddfil och gynnas genom en rad politiska beslut, då allmänintresset borde vara det styrande, inte ägarintresset.   

Elkonsumenterna i kommunen tjänar givetvis inget på att kommunen är ägare i bolaget. Vi får varken lägre priser eller bättre service. Inte heller är det riktigt att påstå att bolaget skulle ha högre miljömål pga av ägarförhållandena. Det händer visserligen att bolaget gör investeringar som kan leda till miljövinster, men dessa beslut fattas endast då bolagsledningen ser att det är investeringar som betalar sig.    

Vissa hävdar att bolaget är så lönsamt att kommunen tjänar på att äga det. Visst ger Sevab ett antal miljoner till ägarna, men nu har man faktiskt stora svårigheter att klara utdelningsmålen. Även OM lönsamheten skulle bli bättre om ett antal år, så är det inte säkert att utdelningen till kommunen innebär att det är en bra placering av skattebetalarnas medel. Det beror naturligtvis helt på vilket pris ägandet har. OM Sevab skulle bli en guldkalv så skulle bolaget i så fall ha ett mycket högt värde. Man kan fråga sig hur många medborgare som tror det och som skulle välja att köpa aktier i just Sevab, om de gavs chansen att själva göra valet.

De som försvarat kommunens involvering i Sevab har hävdat att det är viktigt att kommunen äger sitt elnät. Det är en feltanke, eftersom Sevabs nät endast täcker en del av kommunens yta. I så fall borde kommunen köpa även Vattenfall.

Det finns alltså ett antal skäl, såväl principiella som ekonomiska, som talar emot att kommunen är majoritetsägare i ett energiföretag. Det kan också finnas ett antal skäl för att i framtiden äga ett energibolag, om rollerna och målen klargörs. Huvudfrågan är ändå vad bolaget faktiskt är värt och hur mycket pengar kommunen binder där - i stället för att investera i t ex förskolor.  

Jag vill understryka att Mariefredspartiet inte tagit ställning till ev försäljning. Det vore synnerligen oförnuftigt att göra det innan man vet prislappen.  

Jag yrkar att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda ekonomiska och ev andra konsekvenser av ändrade ägarandelar i Sevab.  

Dag Bremberg

KF-ledamot för Mariefredspartiet