MOTION TILL STRÄNGNÄS KOMMUNFULLMÄKTIGE

 

BÄTTRE ORGANISATION FÖR HANTERING AV PLANFRÅGOR

Kommunens viktigaste frågor är de som gäller hur vår mark ska användas. Det är viktigt att de politiska diskussionerna om planfrågor sker öppet så att fullmäktiges ledamöter liksom alla medborgare har möjlighet att få insyn. Det är också synnerligen viktigt att besluten fattas i rätt organ, på ett sätt som inte kan ifrågasättas.

Det tidigare försöket med en ”planberedning” hade ett antal brister och väckte frågor om mandat och öppenhet. Det nuvarande försöket med en ”översiktsberedning” har inte löst de problemen, snarare har de förvärrats. Beredningen består av representanter från tre nämnder samt tjänstemän och har inget tydligt beslutsmandat eller rapportskyldighet. Sammanträdena har inte formell agenda med beslutspunkter och protokollförs inte. Det förs dock ”minnesanteckningar”, som inte offentliggörs på dt sätt som sker med protokoll.

Av dessa anteckningar framgår att beredningen i praktiken fattar beslut i viktiga planfrågor. Det är ställningstagande utan formell karaktär som ändå uppfattas som vägledande beslut av de tjänstemän som arbetar med olika planer.

Om kommunen ska ta fram en ny detaljplan ska detta egentligen beslutas av Plan- och byggnämnden, men det beslutet kan tas på delegation av nämndens ordförande. Däremot kan sådana beslut inte tas av Översiktsberedningen. Att detta ändå sker i praktiken innebär att beslutsfattandet inte är korrekt, men vad som är värre är att möjligheten till insyn och öppen diskussion försvåras.

Ansvaret för mark-, exploaterings och övergripande planfrågor ska ligga på kommunstyrelsen. En vanlig modell i kommuner är att ett utskott under KS hanterar dessa frågor. Ett sådant utskott har givetvis direktvalda ledamöter, protokollförda möten och rapportplikt till KS.

 

Jag föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att ett planutskott formas under kommunstyrelsen

att Översiktsberedningen därmed upplöses

 

Dag Bremberg (MFP)

20130922