Dag Bremberg

Mariefred, Strängnäs kommun 2007-01-26


Motion ang fullmäktiges arbetsordning

1) Det är trevligt att fullmäktiges sammanträde förläggs i Mariefred och att Mariefredsborna får ett bra tillfälle att delta som åhörare. Det är också väldigt positivt för oss som önskar mer av decentralisering, medborgardialog, öppenhet och utveckling av demokratins former.
I kommunfullmäktiges arbetsordning paragraf 6 står dock att sammanträdena ska ske i Gyllenhjelmssalen i kommunhuset i Strängnäs. Endast en gång per mandatperiod på fyra år kan mötena förläggas i Mariefred, Åker eller annan kommundel - med tillägget "om så är möjligt".
Det är fullt möjligt och det går att göra betydligt oftare!
Det är inte säkert att besluten blir så mkt bättre... men det är symboliskt viktigt att visa att alla medborgare på alla orter har samma betydelse och att även om en ort råkar vara större så är den inte en naturlig samlingsplats för alla.
Demokratiberedningen bör för kommunfullmäktiges räkning genomföra en översyn av fullmäktiges arbetsordning vad gäller denna och ett antal andra paragrafer.
2) Det finns också frågor kring de omdiskuterade mötestiderna (som regleras på ett inte alldeles entydigt sätt i paragraf 5). Det är inte helt lyckat att ett sammanträde pågår i endast en drygt timme och nästa pågår i över sju timmar. Det kan också diskuteras om sammanträden ska inledas kl 13, mitt under vanliga människors arbetsdag. Det skulle kunna vara ett alternativ att som princip hålla sig till kvällsmöten, ev med stopptid kl 21, och att när agendan är omfattande lägga in ett extra sammanträde.
3) I samband med översynen av fullmäktiges arbetsordning bör beredningen även kunna lämna förslag på hur fullmäktiges hantering av medborgarförslag kan utvecklas (paragraf 22).
Det var en positiv signal när kommunen för några år sedan började tillåta medborgare att skriva förslag direkt till fullmäktige. Det är dock inte alltid dessa medborgare och deras förslag behandlas på det sätt som medborgarna förväntar sig. Vissa klarar att presentera sina förslag muntligt, men det är en brist att inte alla förslag skrivits ut och distribuerats till fullmäktige innan de kommer upp.
Det är nu ett stort antal ärenden på varje möte, varav vissa är seriösa förslag av stor betydelse, medan andra mer har karaktären av detaljfrågor. I andra kommuner som har prövat medborgarförslag har utvärderingar visat att det är bättre att vissa frågor direkt hänvisas till de nämnder som snabbt kan ta ställning och ge tydlig respons.
Det behövs således en översyn av medborgarförslagen. Inom ramen för uppgiften bör demokratiberedningen studera andra kommuners lösningar. Lämpligt är att beredningen i möjligaste mån samråder med förslagsställande medborgare samt ordförandna i fullmäktige och nämnder. Förslag bör lämnas på hur hanteringen kan utvecklas och i så fall hur fullmäktiges arbetsordning ska justeras.


Med hänvisning till ovanstående yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar

att ge demokratiberedningen i uppdrag att göra en översyn av fullmäktiges arbetsordning och återkomma med förslag under 2007

Kommunstyrelsen beslutade att tillstyrka motionen och den antogs i februari av kommunfullmäktige.