MOTION TILL STRÄNGNÄS KOMMUNFULLMÄKTIGE

 

FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN FÖR MARIEFREDSOMRÅDET

Mariefredspartiet vill att kommunens arbete med långsiktig planering utvecklas.

Den översiktliga planeringen är avgörande för att vi ska få en hållbar utveckling och för att kommunen ska kunna arbeta strategiskt och konsekvent med detaljplaner.

 

Vi har tidigare motionerat (och vunnit bifall) för att kommunen ska göra fördjupningar av översiktsplaneringen för Åker respektive Stallarholmen.

 

Nu är det hög tid att vi börjar arbeta med en ny FÖP för Mariefredsområdet.

Det tillägg (med fokus på Gripsholms hagar) till den gamla FÖP 2007 som antagits av fullmäktige faststlår att den gamla FÖP-en saknar ” ett synsätt som innebär en hållbar långsiktig utveckling och minskad klimatpåverkan”.

I tillägget konstateras att de önskemål från exploatörer om att bygga öster om Mariefred som fanns med i FÖP2007 inte är förenliga med en hållbar utveckling och aktuella miljömål.

FÖP 2007 innehåller för övrigt en rad oklarheter och direkta felaktigheter. Över 100 personer skrev kritiska yttranden, som dock inte togs på allvar av dåvarande stadsarkitekt.

Det finns därför starka skäl att denna gång ha en mer öppen process med betydligt mer av medborgardialog.

En ny FÖP bör inkludera såväl Kalkudden-Edsala, Hästnäs och Läggesta samt kopplas ihop med den som gäller Hedlandet.

Eftersom kommunstyrelsen ska ha ansvar för översiktsplanering bör arbetet kunna finansieras över kommunstyrelsens budget.

 

Jag föreslår att kommunfullmäktige beslutar

 

att  arbetet med att ta fram en ny FÖP Mariefred inleds snarast möjligt

 

 

Dag Bremberg (MFP)

20130922