Mariefredspartiet

 

MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE I STRÄNGNÄS KOMMUN 20100830

 

ÅTGÄRDER FÖR ATT HINDRA ÖVERSVÄMNINGAR

 

De upprepade översvämningarna i Mariefred kan inte längre nonchaleras.

Riskerna förvärras för varje år, av två skäl: dels klimatförändringarna som medför högre vattenstånd och större regnmängder, dels bebyggande och asfaltering av skogs- och gräsmark.

 

Ett stort centralt område i Mariefred som idag kan svälja en hel del dagvatten är Hammarängen. Om den bebyggs innebär det att ännu större mängder dagvatten måste omhändertas. Om dessutom Hammaren delvis bebyggs blir det än värre.

Det är inte möjligt att det kan rinna ner i de ledningar som finns. Mariefreds dagvattenledningar är inte dimensionerade för annat än en mycket liten stad.

Om byggnationen av Hammarängen - och andra områden - inleds blir situationen akut. Det krävs då att kommunen bygger pumpstationer och lägger ledningar som kan föra bort vattnet utanför tätorten, helst till Mälaren.

 

Liknande problem finns i Åker, som också drabbades hårt av översvämningar i juli.

 

Därför behövs nu seriös planering, en analys av ekonomiska konsekvenser samt beslut om åtgärdsplan och investeringar.

 

Vi föreslår att

kommunstyrelsen ges i uppdrag att snarast avlägga en rapport till fullmäktige om hur och när vattenproblemen i Mariefred och Åker ska lösas

 

 

 

Dag Bremberg                                     Birgitta Elvingson

 

MARIEFREDSPARTIET