Motion angående att göra Bresshammarskogen som ett projekt med inriktning hållbar
utveckling.


Nu har vi ytterligare ett område i Strängnäs kommun som ska planeras; Bresshammarskogen
med 400 bostäder. Kommunen äger marken och har här ett ypperligt tillfälle att styra projektet
mot en hållbar utveckling.
Det finns flera bra exempel runt om i landet på projekt med inriktning hållbar utveckling.
Kommunerna som har initierat detta har insett att det är framtidens väg, och har använt
projekten för att öka den egna kunskapen och för att föra ut kunskap till medborgarna. I
begreppet hållbart lägger man in både sociala, ekonomiska och ekologiska faktorer.
För projekten går det att söka statligt stöd, och i september 2009 har 24 projektansökningar
(från både kommuner och organisationer) gått vidare till en fördjupad prövning. Även för år
2010 går det nu att söka ekonomiskt stöd från staten för utveckling av hållbara städer.

Mariefredspartiet föreslår fullmäktige att besluta:


att genomföra projektet Bresshammarskogen som ett pilotprojekt för hållbar utveckling i
kommunen
att ansöka om möjliga ekonomiska stöd för genomförandet av projektet.
.......................................................... ......................................................................
Birgitta Elvingson Dag Bremberg


För er som vill läsa mer:
http://www.hallbarastader.gov.se
http://www.naturvardsverket.se/sv/Sveriges-miljomal--for-ett-hallbart-samhalle/Vad-ar-etthallbart-
samhalle/
http://www.sweden.gov.se/sb/d/3142
http://www.expressen.se/2.358/gt-ledare/1.1798477/stoppa-vanliga-byggen-efter-2018