Motion till kommunfullmäktige, Strängnäs kommun

Fördjupad översiktsplan för Stallarholmen

  

Beslutet om att ta fram en fördjupad översiktsplan för Stallarholmen har skjutits på framtiden. Skälet som anges är att Plan- och byggnämnden måste prioritera arbeten med detaljplaner för att få intäkter.

 

Stallarholmen behandlas i Översiktsplanen för Strängnäs kommun från 2002 på 1 (en) sida, en översiktsplan som inte har aktualiserats på två mandatperioder. Sedan dess har mycket hänt i Stallarholmen. Bl.a har flera stora områden med villabebyggelse vuxit fram, men ingen översiktlig planering kan skönjas.

 

Att producera detaljplaner utan att fundera över en långsiktig utveckling av samhället är oacceptabelt. Vid bebyggelse behöver många frågor vägas in, inte enbart sådant som berör den enskilda detaljplanen. Det måste formuleras med medborgardialogen i fokus och med en långsiktig strategi, vilket görs bäst i en fördjupad översiktsplan.

  

Mariefredspartiet föreslår fullmäktige att besluta:

 att uppdra åt Plan- och byggnämnden att ta fram en fördjupad översiktsplan för Stallarholmen

 ...................................................                             ........................................................

Birgitta Elvingson                                                      Dag Bremberg