Strängnäs kommun
Motion ang planering med anledning av klimatförändringar

Vårens larmrapporter om klimatförändringarna har blivit en väckarklocka. Ett imponerande engagemang för miljön har väckts i nästan hela landet. De allra flesta av kommunerna är redan igång med att utarbeta åtgärdsplaner.

I juni gjorde Sveriges Kommuner och Landsting en enkät med ordförandena i kommunstyrelserna. Enkäten visar på en mycket tydlig politisk vilja att ta ansvar i klimatarbetet. 98 procent svarar att de är beredda att verka för att kommunen ska öka sina egna insatser.

Av enkäten framgår också att 80 procent av kommunerna har klimatplaner (handlingsplaner med insatser som spänner över flera verksamheter) eller ska ta fram sådana planer.
Vår kommun saknar en sådan klimatplan; behovet har blivit tydligt först nu.

Många kommuner redovisar också att de redan vidtagit en rad åtgärder. Exempel:
- minskning av bilresor i tjänsten (resepolicy, bilpooler, tjänstecyklar, ruttplanering, information och utbildning)
- minskning av kommunens vägtransporter (ruttplanering, järnvägsval etc)
- krav på energieffektivitet och klimatprestanda vid upphandling av exempelvis skolskjutsar och övriga transporter.
- klimatpolicy med särskilda krav vid planering av ny bebyggelse

De förebyggande insatserna är viktigast, men det är tyvärr nödvändigt att även vidta åtgärder för anpassning till klimatförändringarna. Det finns ingen motsättning mellan olika åtgärder och det är enligt en ny rapport från SKL viktigt att ha en helhetssyn på klimatfrågorna.

Nätverket Ekokommunerna har funnits tidigare. Nu har Klimatkommunerna bildats och är i full gång med erfarenhetsutbyte. Med medel från Naturvårdsverket utvecklas kommunala klimatstrategier och konkreta åtgärder. Där borde även Strängnäs kommun vara med.

Vi yrkar att kommunfullmäktige beslutar:

Att en klimatplan för Strängnäs kommun ska utarbetas

Dag Bremberg
Birgitta Elvingson
Fullmäktigeledamöter för Mariefredspartiet