MARIEFREDSPARTIET                  24 januari 2010

 

MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE I STRÄNGNÄS KOMMUN

 

 

MER EFFEKTIV OCH DEMOKRATISK ORGANISATION

 

Det stora antalet kommunala nämnder i Strängnäs kommun är inte tidsenligt. Detta av flera skäl:

·        det är ett problem att få fram över hundra ledamöter och ersättare till dessa.

·        omsättningen av ledamöter är stor, sannolikt för att nämnderna ofta upplevs som maktlösa och närmast meningslösa, då besluten i praktiken fattas på annat håll.

·        det är ineffektivt att ärenden sänds runt på remiss i flera månader innan beslut kan fattas.

·        de flesta frågor är inte av karaktären att de kräver att politiker ska ha expertkunskaper om t ex teknik eller kultur; snarare fordras kännedom om lokala förhållanden och medborgarnas/brukarnas önskemål.

 

Många kommuner har mer eller mindre avskaffat de gamla nämndstrukturerna och valt andra former för politiska diskussioner och beslut. En variant är att ersätta nämnderna med utskott under KS, en annan att ha beredningar direkt kopplade till KF. En tredje variant som vi gärna vill lyfta upp är att ha beslutsorgan med ansvar för ett geografiskt område.

 

Mariefredsnämnden har haft sina brister, men har delvis fyllt ett behov. Det vore synd att inte ta tillvara på de goda erfarenheterna. En möjlighet är att skapa politiska organ med beslutanderätt även för de andra kommundelarna. Huruvida de politiska organen ska vara nämnder, utskott, beredningar eller styrelser tål att diskuteras.

 

Viktigt är att de olika alternativen för en framtida politisk organisation faktiskt blir föremål för öppen diskussion före valet, så att organisationen inte bara blir en del i en förhandling efter valet om hur maktpositioner ska fördelas.

 

Yrkande:

Att demokratiberedningen ges i uppdrag att före valet lägga fram förslag på en ny politisk organisation.

 

 

 

 

Dag Bremberg

Birgitta Elvingson

(Mariefredspartiet)