MARIEFREDSPARTIET

ÅRSMÖTE 25/3 2007

Protokoll

§i Mariefredspartiets ordförande öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna.

§1 Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Årsmötet ansågs behörigt utlyst.

§2 Val av ordförande samt sekreterare för årsmötet
Till ordförande för årsmötet valdes Dag Bremberg och till sekreterare valdes Krister Olsson.

§3 Val av två justerare, tillika rösträknare
Till justeringsmän valdes Birgitta Elvingson och Klas Olofsson.

§4 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.

§5 Verksamhetsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2006 godkändes och lades till handlingarna.

§6 Ekonomisk rapport
Ekonomisk rapport för verksamhetsåret 2006 godkändes och lades till handlingarna. (Se vidare §8.)

§7 Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse lästes upp.

§8 Fastställande av resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkning fastställdes och lades till handlingarna.

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006.

§10 Behandling av motioner
Inga motioner har lämnats in till årsmötet.

§11 Fastställande av budget
Styrelsen fick i uppdrag att ta fram en detaljerad budget för 2007 med målet att överskottet för budgetåret ska vara minst 10000 kronor. Medlemsavgift fastställdes till 100 kronor per år och person.

§12 Fastställande av verksamhetsplan
Styrelsens förslag till Verksamhetsplan för 2007 godkändes och fastställdes av årsmötet, med följande tillägg:
1. Verksamheten ska utgå från gällande partiprogram.
2. Torgmöten ska anordnas.
3. Styrelsen ska se över gällande partiprogram.

§13 Val av styrelse
Till styrelsen för Mariefredspartiet valdes följande personer:
Birgitta Elvingson
Dag Bremberg
Krister Olsson
Per-Erik Nerby
Annika Alvasdotter
Till suppleant till styrelsen valdes:
Christer Nekby

§14 Val av ordförande
Till ordförande på 1 år för Mariefredspartiets styrelse valdes Dag Bremberg.

§15 Val av en revisor och en revisorsuppleant
Till revisor för år 2006 valdes Klas Olofsson och till revisorsuppleant valdes Tommy Mattsson.

§16 Val av valberedning och sammankallande i denna
Till valberedning valdes Eva Fogselius.

§17 Övriga frågor
Styrelsen fick i uppdrag att framarbeta ”Skuggbudget” med utgångspunkt i valprogrammet.

§18 Mötet avslutades.

Vid protokollet

 

Krister Olsson

Justeras

 

Birgitta Elvingson Klas Olofsson

Bilagor
? VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006
? BOKSLUT 2006
? FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR 2007