Motion till kommunfullmäktige, Strängnäs kommun

Fördjupad översiktsplan för Åker-Länna

  

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Åker-Länna har avbrutits. Skälet som anges är att Plan- och byggnämnden måste prioritera arbeten med detaljplaner för att få intäkter.

 

Enligt Översiktsplanen för Strängnäs kommun från 2002 är en målsättning att tillväxten ska fördelas över alla kommundelar. Tillväxten sker idag framförallt i Strängnäs stad, Mariefred och Stallarholmen.

 

Åker har ett unikt läge med stora kvaliteter, nära till motorväg, järnväg och stora naturområden. Naturligt vore att en utbyggnad sker här. Genom en mängd åtgärder kan kommunen öka och tydliggöra Åkers attraktionskraft.  Det måste formuleras med medborgardialogen i fokus och med en långsiktig strategi, vilket görs bäst i en fördjupad översiktsplan.

 

 

 

 

Mariefredspartiet föreslår fullmäktige att besluta:

 

att uppdra åt Plan- och byggnämnden att återuppta arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Åker-Länna

 

  

 

...................................................                             ........................................................

Birgitta Elvingson                                                      Dag Bremberg