Hög tid för oss kommunpolitiker att
ta klimatförändringarna på allvar

Vårens larmrapporter om klimathotet har blivit en väckarklocka. Ett imponerande engagemang för miljön har väckts i nästan hela landet. De allra flesta kommuner är redan igång med att utarbeta åtgärdsplaner. Men inte alla, tyvärr.

I juni gjorde Sveriges Kommuner och Landsting en enkät med ordförandena i kommunstyrelserna. Enkäten visar på en mycket tydlig politisk vilja att ta ansvar i klimatarbetet. 98 procent svarar att de är beredda att verka för att kommunen ska öka sina egna insatser.

Vad kommunalrådet i Strängnäs har svarat framgår inte, men trots att miljöfrågorna hittills inte tagits på allvar vågar vi nu hoppas att vår kommun sällar sig till de framtidsinriktade och handlingskraftiga.

Av enkäten framgår också att 80 procent av kommunerna har klimatplaner (handlingsplaner med insatser som spänner över flera verksamheter) eller att de ska ta fram sådana planer.
Strängnäs kommun saknar dock en klimatplan.

Många kommuner redovisar desutom att de redan vidtagit en rad åtgärder. Exempel:
- minskning av bilresor i tjänsten (resepolicy, bilpooler, tjänstecyklar, ruttplanering, information och utbildning)
- minskning av kommunens vägtransporter (ruttplanering, järnvägsval etc)
- krav på energieffektivitet och klimatprestanda vid upphandling av exempelvis skolskjutsar och övriga transporter.

De förebyggande insatserna är viktigast, men det är tyvärr nödvändigt att även vidta åtgärder för anpassning till klimatförändringarna. Några exempel:
Halmstads kommun har utrett effekterna av en höjning av havsnivån. I Kristianstad pågår
stora insatser för att minska risken för översvämningar. För Arvika kommun har effekterna av en klimatförändring varit vägledande i planeringen av skyddsåtgärder vid Kyrkviken. Västerås har kompletterat den översiktliga översvämningskarteringen med detaljerade kartanalyser, kopplade till fastighetsregistret, av vattennivåer upp till 2,25 m över Mälarens normalvattenstånd.

Nätverket Ekokommunerna har funnits tidigare. Nu har Klimatkommunerna bildats och är i full gång med erfarenhetsutbyte. Med medel från Naturvårdsverket utvecklas kommunala klimatstrategier och konkreta åtgärder för att erhålla en snabbare minskning av utsläpp av växthusgaser. Där borde även Strängnäs kommun vara med, när vi nu förhoppningsvis inleder arbetet med klimatplaneringen.

De globala miljöproblemen är nödvändiga att hantera även lokalt. Det ställer krav på kommunpolitiker att tänka långsiktigt och agera ansvarsfullt.
Mariefredspartiet är ett lokalt parti med fokus på att utveckla demokratin och skolan. Klimatförändringarna överskuggar dock allt annat, och vi kommer att se till att dessa frågor kommer upp på kommunfullmäktiges agenda.

Dag Bremberg
Birgitta Elvingson
Krister Olsson
För Mariefredspartiet