KOMMUNFULLMÄKTIGE I STRÄNGNÄS KOMMUN 2007-04-23

INTERPELLATION
TILL ORDFÖRANDENA I
KOMMUNSTYRELSEN
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
SAMT MARIEFREDSNÄMNDEN

Ang resurstilldelning till skolorna

Det system med skolpeng som nu tillämpas i vår kommun har sina fördelar, men också flera nackdelar, som medför mycket allvarliga problem för enskilda skolor.
Ett av dessa problem är att en skola som tillfälligt får en minskning i antalet elever genast tvingas dra ner sina kostnader. Skolorna kan inte krympa sina lokaler eller spara på andra kostnader, så i praktiken innebär det att personalens antal måste minskas.
Det medför i första skedet en uppenbar risk att kvalitet och trygghet blir lidande. I andra skedet, inom endast ett par år, innebär det att skolan måste försöka rekrytera nya lärare.
Kommunens majoritet har självkritiskt och ödmjukt medgett att detta är ett av flera problem som man önskar lösa. Kommunledningen har uppgett att en översyn pågår och att systemet med skolpeng kommer att förändras fr o m budgetåret 2008.

Den stora frågan är dock hur höstterminen ska klaras för de skolor som beräknas drabbas av stora elevnedgångar, exempelvis Mariefreds skola. Det är en oplanerad situation som uppstått och självklart finns inga öronmärkta pengar avsatta.
Men om den politiska viljan finns så kan kommunledningen se till att det blir en rimlig lösning.
En möjlighet är att kommunledningen ger rektorerna en signal om att budgeten inte är ett mål utan ett verktyg, dvs att den som överskrider budgeten ett år inte får sparken. En annan möjlighet är att kommunstyrelsen tillskjuter extra medel, lämpligen ur den s k buffert som finns i budgeten.

Min fråga är:
Vad avser ni att konkret göra för att aktuella skolor ska klara verksamheten under höstterminen?

Mvh
Dag Bremberg (mfp)