FULLMÄKTIGE I STRÄNGNÄS KOMMUN 2007-10-22

INTERPELLATION TILL ORDFÖRANDEN I
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Ang resurstilldelning till skolorna

Systemet med elevpeng som tillämpats några år i vår kommun har vissa fördelar, men också flera nackdelar som medför mycket allvarliga problem för enskilda skolor.
Det största problemet är att en skola som får en minskning i antalet elever redan samma termin måste dra ner sina kostnader. I praktiken innebär det att lärare tvingas sluta. Eftersom det tar minst 5-6 månader att i enlighet med MBL och LAS hantera uppsägningar och utreda övertaligheten i hela kommunkoncernen, så kan en enskild skola inte genomföra snabba nedskärningar. Ska en skola ändå klara budgeten för kalenderåret så måste man i praktiken under höstterminen göra nedskärningar som är ungefär dubbelt så stora som den beräknade kostnadsanpassningen.
Det innebär att en skola kan tvingas till en eller två omorganisationer under ett läsår, vilket givetvis verksamheten blir lidande av.
I andra skedet, när elevantalet ökar inom ett eller två år, innebär det att skolan måste försöka rekrytera nya lärare och omorganisera klasserna på nytt.
För att skolorna ska kunna fungera på ett mer planerat, rationellt och effektivt sätt kan inte tilldelningen av resurser vara kortsiktig. Det behövs en kommunal planering och budgetering som sträcker sig över mer än ett år.
Det behövs också någon form av buffert. Det går inte att strikt tillämpa ett renodlat matematiskt system på en mångfacetterad verksamhet. Det vore trevligt om det kunde fungera så enkelt, men endast en dogmatisk fundamentalist kan blunda för verkligheten.

Förvaltningens utredning visar tydligt på dessa problem, som varit kända i flera år. Nu är det dags för politiskt ansvarstagande.
Kommunledningen har utlovat att systemet kommer att förändras fr o m budgetåret 2008. Exakt hur är dock ännu oklart, trots att det finns konkreta förslag i tjänsteutlåtandet.

Min fråga är:
Kommer det att finnas en dämpningsmekanism eller buffert i resursfördelningssystemet fr o m 2008?

Tacksam för snabbt svar

Dag Bremberg (mfp)