Rädda Tredje backe!

  Det är anmärkningsvärt att tjänstemän i Strängnäs kommun nu åter
kommer med förslag att bygga ett nytt bostadsområde vid Tredje backe.

Denna idé har tidigare mötts av kraftfulla protester från Mariefredsborna, vilket
ledde till att en majoritet av politikerna i kommunstyrelsen sade nej.


- Om demokratin inte ska upplevas som meningslös måste man inom kommunen
behandla medborgarnas åsikter och politiska ställningstaganden med största
respekt.

- Det finns flera starka skäl till att det är olämpligt att bebygga området.
Ett är att man för alltid skulle förstöra odlingsmarken och de höga
naturvärden som finns i bl a ädellövträden. Nu kommer man att hävda att det
är ett mindre område som bebyggs, men det är bara första etappen.
- Det främsta skälet, som måste innebära stopp för planerna, är att det inte
är möjligt med det ökande antalet bilar genom stadskärnan. Det skulle leda
till trafikinfarkt vid skolan, där det redan är kaos varje morgon.
- Nu kommer man säkert påstå att det går att leda trafiken på en ny väg
genom Hammaren (som det är högst osäkert om det går att få pengar och
tillstånd till.). De flesta bilresor från Tredje backe kommer i vilket fall
att gå förbi skolan. Det framgår alldeles klart i den utredning som gjordes
i fjol av vägverkets experter: "Inget av föreslagna vägalternativ löser de förväntade trafikproblemen som
nybyggnadsplanerna medför."

Dag Bremberg, ordf Mariefredspartiet