POLITIK HANDLAR OM ATT VILJA – OCH ATT VÄLJA!

MARIEFREDSPARTIET HAR VALT ATT FOKUSERA PÅ TRE OMRÅDEN:

 

1.LOKAL DEMOKRATI!

En stor majoritet av medborgarna i Strängnäs kommun upplever att de inte har något verkligt inflytande, enligt SCB-enkäter.

Vi vill avskaffa skendemokratin med områdesstyrelser, som helt saknar mandat att påverka och styra den lokala utvecklingen. 

Vi ser också att nuvarande facknämnder för bland annat teknik ofta bara ser sina egna sakfrågor - och inte helhetslösningarna.

Vi ser många möjligheter med decentralisering, brukar­infly­tande, rådslag, enkäter, omröstningar och andra nya former för medborgardialog.

 

Vi föreslår direktvalda kommundelsnämnder med beslutsrätt och ansvar för bland annat planering och medborgardialog.

Dessa bör finnas på kommunens samtliga fyra orter: Mariefred, Åker, Stallarholmen och Strängnäs.

 

 

2.HÅLLBAR UTVECKLING!

Strängnäs kommun kan inte fortsätta att oreserverat välkomna alla exploatörer som vill bygga så många bostadshus som möjligt på all obebyggd mark i attraktiva sjölägen. Kortsiktiga vinstintressen får inte överskugga långsiktiga värden som småskalighet, natur och kulturmiljö, inklusive allemansrätten och tillgången till stränderna. 

När fokus varit på enbart byggande av villor förvärras bristen på hyreslägenheter, cykelbanor, busstrafik, förskolor, lekplatser, äldreboenden, båtplatser osv… 

Det krävs en långsiktig planering för att utvecklingen ska vara hållbar. Med det menar vi att man måste tänka såväl miljömässigt som socialt och ekonomiskt. Det är självklart i många kommuner men inte här – än.

 

Vi föreslår att fördjupade – och hållbara - översiktsplaner arbetas fram för alla kommundelar. Det ska göras i dialog med alla medborgare!

 

3.PRIORITERA KÄRNVERKSAMHET!

Under flera år har tuffa nedskärningar drabbat kommunens kärnverksamhet; förskola, skola och äldreomsorg. Alltför många barn uppger att  de inte får stöd i skolan och alltför många lämnar skolan med undermåliga betyg.

Alla talar om skolan, men vi är det parti som konsekvent varje år lagt fram förslag om att kommunens budget ska omfördelas - till förmån för förskolor och skolor. Vi anser att varje barn har rätt att få det stöd som behövs, och vi är övertygade om att det lönar sig att satsa resurser på tidigt stöd.

 

Vi föreslår att antalet lärare och resurspersonal ökas. Vi föreslår att förskolans barngrupper minskas.

Vi föreslår att alla fyra orter får särskilda boenden för äldre och att personaltätheten ökas.