Mariefredsenkäten – sammanställning av frågor via papper, webb och telefon

 

 

 

Varannan är inte nöjd.

 

Det finns inga påtagliga skillnader som gäller nöjdhet med kommunens verksamhet och service mellan män och kvinnor, äldre och yngre, boende i olika områden eller webbsvarare jämfört med papperssvarare. Däremot är färre av deltagarna i telefonenkäten missnöjda.

 

 

 

 

 

 

 

 

Flest (38 %) menar att det är viktigast att tågen går i tid. Äldre svarar så oftare än andra. Äldre tycker också i högre grad än yngre att lägre priser är viktigast, det näst vanligaste svaret bland alla (29 %).

En av fyra (26 %) menar att fler tågavgångar är viktigast. De yngre och de som besvarat enkäten på webben väljer påtagligt oftare det alternativet. De som anser att fler bussturer är allra viktigast utgör 18 procent.

 

 

 

 

 

 

Om ja, hur mycket på tio år?

 

 

Snitt i ja-gruppen: 12,3 %/10 år, i hela gruppen: 5 %/10 år.

                                                                                 

 

 

(72 procent i telefonenkäten, 57% i den postala enkäten)

 

 

 

 

 

 

 

Varannan är nöjd. Var tredje är inte nöjd.

 

Yngre svarar oftare nej än äldre.

 

 

 

Ungefär fyra av fem (77-84 %) svarar ja.

Endast 9 procent svarar nej.

(Slutsats: en överväldigande majoritet önskar någon form av lokal styrelse; frågan har inte ställts huruvida det ska vara som den gamla kommundelsnämnden eller någon ny styrelseform eller egen kommun.)

 

 

 

 

 

Kvinnor och de som besvarat den här enkäten med papper och penna föredrar enkäter i brevlådan i högre grad än övriga. Yngre och de som besvarat den här enkäten på webben eller per telefon föredrar enkäter på webben mycket oftare än övriga.

 

Fotnot: Områdesstyrelsen i Mariefred, med hjälp av kommunens kommunikationsenhet, anlitade företaget Augur för att göra en postal enkät, kombinerad med en webbenkät med samma frågor. Brev gick ut till alla hushåll, 524 svar inkom. För att säkerställa att svaren var representativa även för den grupp som inte svarade gjordes en telefonenkät med 100 personer (över 18 år) som inte besvarat den första enkäten. Därmed möjliggjordes en bortfallsanalys. Skillnaderna var mycket små, med något undantag som redovisats här. Skillnaderna i åsikter är också små mellan olika åldrar resp kön.