BUDGETALTERNATIV 2014 - PRIORITERING AV BARNEN!

Mariefredspartiet prioriterar förskolor/skolor genom vårt tillskott med 20 Mkr till BUN i årsplan 2014. Syftet är främst att höja lärartätheten och kunna minska storlek på klasser och förskolegrupper .             

MFP föreslår också en förbättring inom äldreomsorgen, genom ett tillskott med 15 Mkr till socialnämndens ram.

Vi vill också utveckla kommunens utåtriktade kulturverksamhet, genom bl a fler lektioner inom kulturskolan samt bättre öppettider på lokalbiblioteken. Vi frigör drygt 1 Mkr till detta genom att lägga ner nämnden och flytta över kulturansvaret till KS. Kulturskolan knyts till skolan och förs över till BUN.

I vårt budgetförslag sparar vi ytterligare 7 Mkr, samt vinner i effektivitet och politisk helhetssyn, genom att slå ihop PBN med NHS och TFN. Beräknad besparing är 6 Mkr per år.

Vi frigör medel, 5 Mkr, genom hårdare kontroll av exploateringsprojekt, upphandlingar och övriga inköp. (1 Mkr sparas genom att avsluta Hammaren-projektet.)

Vi vill också se en mycket stramare hantering av investeringsbeslut, med tydliga prioriteringar av bl a cykelbanor, medan en del projekt av mer dekorativ art får stå åt sidan. Det innebär också lägre finanskostnader.

Reduceringen inom kommunfullmäktige föreslås ske på områdesstyrelserna som idag kostar 2,5 Mkr. Formella möten (utan verklig beslutsagenda men med arvoden) kan ersättas med en systematisk, bred medborgardialog i form av öppna forum, rådslag och enkäter. Nettobesparingen 2014 beräknas till 2 Mkr.

Reduceringen inom kommunstyrelsen kan ske på följande poster:

Arvoden och övr ersättningar, lokalanvändning, antalet chefer och konsulter, propagandatidningen, tryckning och postdistribution av handlingar, resor, representation och konferenser samt näringslivssatsningen.

 

Våra förutsättningar:

Oförändrad skatt, befolkningsökning med 1 procent, SKL:s skatteprognos, mål om balanserat resultat 2014 men överskott med minst 2 procent senast 2016, självfinansiering av investeringar senast 2016.

Driftbudget (ändring i förhållande t KS-förslaget, Mkr)

Kommunfullmäktige (-2 Mkr)

Kommunstyrelsen (-18 Mkr)

Barn- och utbildningsnämnd (+20 Mkr)

Socialnämnd (+15 Mkr)

Plan- och byggnämnd

NHS

Teknik- och fritidsnämnd

Sammanslagen Miljö- och byggnämnd (-7 Mkr)

Effektiviseringar upphandling, exploateringar (-5 Mkr)

Investeringar begränsas och finansiella kostnader minskar (-3 Mkr)

Resultat: 0,5 Mkr (+-0 jfr KS)

 

Yrkanden KF:

att kommunstyrelsens förslag till årsplan 2014 antas med de ändringar som anges i Mariefredspartiets budgetförslag