BUDGETALTERNATIV 2013 - PRIORITERING AV BARNEN!

 

Mariefredspartiet har i samtliga budgetförslag sen vi kom in i KF 2006 gjort en tydlig prioritering av verksamheterna för barn och ungdomar

- på bekostnad av central administration, arvoden, lokaler, inredning, dekorativa investeringar etc.

Vi uppskattar att flera partier är inne på samma spår, men vi går längre i prioritering av förskolor/skolor genom vårt tillskott med 20 Mkr till BUN i årsplan 2013. Målet är bla att höja lärartätheten till 8,5 per 100 barn.

MFP föreslår också som vanligt en förstärkning av personaltätheten i äldreomsorgen, genom ett tillskott till socialnämndens ram.

Vi vill också utveckla kommunens utåtriktade kulturverksamhet, genom bl a fler lektioner inom kulturskolan samt bättre öppettider på biblioteket i Mariefred. Vi frigör drygt 1 Mkr till detta genom att lägga ner nämnden och flytta över kulturansvaret till KS.

 

I vårt budgetförslag sparar vi ytterligare 5 Mkr, samt vinner i effektivitet och politisk helhetssyn, genom att slå ihop PBN med NHS och TFN. Beräknad besparing är 5 Mkr 2013.

Vi räknar också med att frigöra medel genom hårdare kontroll av upphandlingar och övriga inköp.

Vi vill också se en mycket stramare hantering av investeringsbeslut, med tydliga prioriteringar av bl a cykelbanor, medan en del projekt av mer dekorativ art får stå åt sidan. Det innebär också lägre finanskostnader.

Reduceringen inom kommunfullmäktige föreslås ske på områdesstyrelserna som idag kostar 2,5 Mkr. Formella möten (utan verklig beslutsagenda men med arvoden) kan ersättas med en systematisk, bred medborgardialog i form av öppna forum, rådslag och enkäter.

 

Reduceringen inom kommunstyrelsen kan ske på följande poster:

Arvoden och övr ersättningar, lokalanvändning, antalet chefer och konsulter, hushållstidningen, tryckning och postdistribution av handlingar, resor, representation och konferenser samt näringslivssatsningen.

 
Driftbudget (avrundade Mkr)

Kommunfullmäktige                                                         10                   (-1 Mkr jmf m KS-försl)

Kommunstyrelsen                                                            98                   (-15 Mkr)

Barn- och utbildningsnämnd                                       751                 (+20 Mkr)

Socialnämnd                                                                     565                 (+ 9 Mkr)

Kulturnämnd/KS                                                               27                   (+1 Mkr gm flytt t KS)

Plan- och byggnämnd                                                                            

NHS                                                                                     

Teknik- och fritidsnämnd                                                                     

Sammanslagning PBN, NHS, TFN                             117                 (-5 Mkr)

Effektiviseringar upphandling, exploateringar                                  (-5 Mkr)

 

Summa nämndramar                                                     1 563

Investeringar minskas till 50 Mkr. Finansiella kostnader/avskrivningar minskar med 3 Mkr.

Resultat:                                                                              14 Mkr           (+-0 jfr KS)

 

 

 

Yrkanden KF:

 

att för budgetåret 2013 fördelas 1 563 049 000 kr i driftmedel

 

att driftmedlen fördelas enligt Mariefredspartiets budgetförslag

 

att investeringsramen begränsas till 50 Mkr 2013

 

att skattesatsen ligger kvar på 21,73