MARIEFREDSPARTIET
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007
Vid årsmötet i mars 2007 valdes följande styrelse:
Dag Bremberg (ordf), Annika Alvasdotter, Birgitta Elvingson, Per-Erik Nerby, Krister Olsson.
Christer Nekby valdes till suppleant.
Styrelsen konstituerade sig så att Birgitta E utsågs till kassör och Krister O till sekreterare.
Styrelsen har haft sex protokollförda möten samt ett tiotal informella träffar. Många diskussioner har förts per e-post.
Vi har haft ett öppet möte med diskussion om aktuella frågor. Även årsmötet var öppet.
På årsmötet beslutades att styrelsen skulle uppdatera partiprogrammet, vilket också gjorts.
Representation
Partiet har representerats i kommunpolitiken av följande personer:
Kommunfullmäktige: Dag Bremberg, Birgitta Elvingson, Krister Olsson (ers), Per-Erik Nerby (ers)
Kommunstyrelsen: Dag B
Barn- o utbildningsnämnden: Per-Erik N
Plan- o byggnämnden: Birgitta E
Socialnämnden: Annika Alvasdotter
Teknik- o fritidsnämnden: Christer Nekby
Mariefredsnämnden: Dag B, Ewa Fogselius, Krister O
Demokratiberedningen: Dag B, Birgitta E
Valberedningen: Krister O, P-E Nerby
Arvodeskommittén: Dag B
Mariefredsnämndens beredningsgrupp samt trafikgrupp: Dag B
Dag har deltagit i en träff med nätverket för lokala partier.
Initiativ
Våra initiativ har följt våra tre huvudspår: barnens behov, demokratin och en hållbar utveckling.
I KF har vi framfört drygt 90 förslag, varav fem motioner (ang medborgarförslag, klimatplan, hyreslägenheter, Sevab, Biohuset). Vi har också skrivit tre interpellationer och framfört ett antal frågor.
Vi har lagt fram en skuggbudget, innebärande en skattehöjning med 65 öre. De extra resurserna skulle främst fördelas för ökad personaltäthet inom barnomsorg, skola och äldreomsorg.
Vi har bl a drivit att mer resurser ska fördelas till skolor och förskolor, för att främst öka personaltätheten. Vi har också föreslagit att elevpengssystemet ska göras mer flexibelt så att skolorna får arbetsro. Vi har också envetet stridit för att få igång byggandet av riktiga förskolor i Mariefred, och vi kan notera att två nya förskolor nu är på gång. Det räcker dock inte och vi har därför krävt planering av fler förskolor och viss återhållsamhet med byggande av nya villor.
Vi har fortsatt att strida för upprustning av IP och motsatt oss exploatering av Hammarängen. Frågan är inte avgjord.
Vi stred med framgång för en ny fotbollsplan när nya daghemmet byggdes på Hammarängen.
Vi stred med framgång för att nya dagiset vid Läggesta inte skulle placeras i industriområdet vid landsvägen.
Vi har fortsatt att argumentera emot byggande av nytt bostadsområde vid Tredje backe, som skulle medföra stora trafikproblem vid skolan. Vi har drivit krav på en bättre trafiklösning vid skolan.
Vi har förordat investeringar i Mariefredsskolan, i gatuunderhåll och en ny strandpromenad i Mfd.
Vi har förordat att Biohuset ska bli ett föreningsdrivet allaktivitetshus, vilket nu är på gång.
Vi har förordat att Mavab ska erbjudas mark utanför staden, vilket nu diskuteras på allvar.
Vi har kritiserat den bristande ekonomistyrningen vad gäller bl a Campusprojektet, den snabba försäljningen av Thomasgymnasiet, planerna på att överlåta en kommunal skola till Europaskolan, allt för höga arvoden och kostsamma konferenser m.m.
Vi har också kämpat för stöd till djurskyddsverksamheterna, för olika miljöåtgärder, för åtgärder mot osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor etc.
Sammanfattningsvis har vi fått visst gehör och ibland nått ändå fram till positiva majoritetsbeslut. I regel har dock den moderatledda alliansen avfärdat förslag från ”oppositionen”.
Artiklar
Vi har publicerat 12 debattartiklar i MT/E-K.
MT/ST har 32 gånger publicerat artiklar om Mfp.
Även SP har vid ett par tillfällen under året uppmärksammat Mariefredspartiet, liksom Strängnäsjournalen och Radio Sörmland.
Dag har också gjort några inlägg på iMariefred.nu, i första hand map ortens utveckling.
Hemsidan
Dag har varit redaktör. Hemsidan har byggts ut och där finns nu nära 50 dokument, bl a våra program, protokoll, motioner och uttalanden. Hemsidan har uppdaterats med särskilda nyhetsartiklar 10 gånger.
I oktober startade Dag en personlig blogg, som ett komplement till hemsidan och nyhetsbrevet.
Nyhetsbrev per e-post
Adressatlistan växte till 70 under året. Breven har gått ut 26 gånger och läsare har svarat med ett 50-tal e-brev.
Ekonomi
Kostnaderna har varit för pluskontot, hemsidans domänadress och webbhotell. Intäkterna har varit främst partistöd, men även avgifter från medlemmar. Resultatet blev ett överskott.

Mariefred i mars 2008

Dag Bremberg Annika Alvasdotter Birgitta Elvingson

Per-Erik Nerby Krister Olsson
-------------------------------------------------------------------------------------------------

In chanel replica We love to bring you gorgeous chanel replica handbags, even though we do not know what they are. There is also an amazing piece of chanel replica - pink quilted shoulder bag, graced interwoven chain and gold hardware. It shines under the lights, to express their true beauty. Gold hardware is very significant, especially in front of the large CC flag. This chanel replica inside a front cover to store all immediate necessities. It's built using open and zipper chanel replica closed two compartments. This is after 12:00 you want to carry, plus your tuxedo or simply casual night clubbing a handbag. It is perfect for your chanel replica sale and chain straps on your shoulders, you can rest assured that you will not lose this bag, even if you drink too much (or crazy drunk). Gorgeous chanel replica, it is worth noting that it can today, tomorrow can be used, even years later. The color is so cute, it fits perfectly in your wardrobe. Now, I do not know the code style, size, or price (although you can estimate by comparing the doll's hand), but it is a collection that can be from the Chanel boutique in the spring and summer 2015. So, ask your FAVO SA.,chanel.