Valprogram 2014 Mariefredspartiet

 

                       

 

Politik handlar om att välja. Vi har valt att fokusera på tre viktiga områden:

 

1.Vi verkar för utveckling av lokal demokrati.

2.Vi arbetar för en hållbar utveckling av kommunens alla orter.

3.Vi prioriterar kärnverksamheterna: barnomsorg, skola och äldreomsorg.

 

  


 1.Vi ska väcka liv i demokratin!

En stor majoritet av medborgarna i vår kommun upplever att de inte har något verkligt inflytande, enligt enkätundersökningar av SCB. Många är skeptiska till vad som sker i kommunhuset, och de har tyvärr fog för sitt missnöje. Detta är ett mycket stort problem, som de styrande hittills inte tagit på tillräckligt allvar. Det verkar saknas vilja och mod att avstå en del av den centraliserade makten.

 

Nu måste den nära demokratin utvecklas!. Vi ser många möjligheter med brukar­infly­tande, decentralisering, rådslag, enkäter, omröstningar, e-demokrati och andra nya former för medborgardialog.

 

Vi vill avskaffa skendemokratin med områdesstyrelser, som helt saknar mandat att påverka och styra den lokala utvecklingen.

 

Vi föreslår geografiskt indelade nämnder istället för nuvarande saknämnder, som ofta bara ser sina egna sakfrågor (och till sin egen budget) och inte helhetslösningarna. I första hand bör Mariefred, Åker, Stallarholmen och Strängnäs få egna nämnder med egna lokalkontor.

 

En fungerande närdemokrati med tydligt inflytande för medborgarna sätter fokus på verkliga behov och skapar engagemang. Det leder till mer träffsäkra och långsiktiga beslut. Det innebär bättre förutsättningar för hållbar planering och effektiv resurshushållning. Den växande kommunala förvaltningen kan styras bättre om de folkvaldas ställning stärks genom bättre medborgardialog.

 

Vi driver särskilt dessa frågor:

 


 2.Vi verkar för en långsiktig hållbar utveckling!

 

Kommunen kan inte fortsätta att oreserverat välkomna alla exploatörer som vill bygga så många bostadshus som möjligt på all obebyggd mark, i synnerhet i Mariefred. Kortsiktiga vinstintressen får inte överskugga långsiktiga värden som småskalighet, klimat, natur och kulturmiljö, inklusive allemansrätten och tillgången till stränderna.

 

För att kommunen ska kunna växa på ett hållbart sätt måste de behov som redan finns tillgodoses. Det krävs en genomtänkt och strategisk utbyggnad av skolor, daghem, vägar, idrottsanläggningar och annan infrastruktur, inklusive kollektivtrafik.

 

I Mariefred behöver översiktsplanen moderniseras och tydliggöras, så att byggnationen begränsas, i synnerhet österut och norrut. I Åker bör fler bostäder kunna byggas, helst i riktning mot järnvägsstationen i Läggesta. I Stallarholmen förutsätter byggande en mycket bättre kollektivtrafik samt cykelbanor, nya bostäder på Selaön bör begränsas. I Strängnäs stad kan nybyggnation hellre ske på bland annat P10:s och Milostabens områden än i känsliga strandlägen och skogsområden.

 

Det är viktigt att tillgodose alla gruppers behov av bostäder – vilket bl.a. innebär att hyresbostäder och ungdomslägenheter måste prioriteras.

 

För barn och vuxna medborgare behövs förutom idrottsanläggningar även lokaler för kultur och skapande verksamhet i alla kommundelar. Vi kämpade för att göra Biohuset i Mariefred till ett allaktivitetshus och gläds åt att detta är på väg att förverkligas. Nu gäller det att stödja verksamheterna, t.ex. genom en föreningskonsulent som samordnare för konserter, teater, studiecirklar, möten, seminarier, musikundervisning, dramagrupper m.m. Vi stödjer också Drömfabriken i Stallarholmen och uppmuntrar bred samverkan.

 

Vi driver särskilt dessa frågor:

 3.Vi sätter barnen i centrum!

 

Strängnäs kommun har stora brister i förskolor och skolor. Alltför många barn upplever otrygghet eller att de inte får stöd. Flera år av nedskärningar har också gett oacceptabelt låga kunskapsresultat. Kommunledningens fokus har varit för ensidigt inriktat på lokalfrågor och planeringen har varit under all kritik. Provisoriska baracker för dagisbarn och bussningar av grundskoleelever har bidragit till att skada arbetsron.

 

Skolans mål måste vara att alla barn ska få den trygghet och arbetstro som krävs för att kunna tillgodogöra sig kunskaper och förmågor. Fokus bör inte vara enbart på betyg och enkla kunskapsmätningar.

Det behövs fler lärare och andra vuxna på skolorna, fler moderna läromedel och medel för gästlärare och studiebesök. Skolanslaget ska höjas till minst riksgenomsnittet under kommande mandatperiod.

 

Föräldrar kan och ska uppmuntras att delta i prioritering och planering av skolornas verksamhet, så att läroplanens skrivningar om föräldrars och elevers medverkan uppfylls. Föräldrar har kompetenser som skolorna bör ta tillvara på.

 

Daghem bör vara små och naturnära. Det har under lång tid varit en olycklig utveckling med dålig planering som lett till köer, tillfälliga baracker och nödlösningar, samtidigt som avdelningarna blivit större och personaltätheten sämre.

 

Mariefredspartiet vill satsa mer på skola och dagis, men satsningarna ska givetvis inte ske på bekostnad av äldreomsorg eller annan social verksamhet. Vi ser att det går att prioritera kommunens lagfästa kärnverksamhet på ett tydligare sätt.

 

Kommunpolitiken kan och ska sätta barnen i fokus genom att varje beslut föregås av en analys av hur barnen kommer att påverkas.

 

 

 

Vi driver särskilt dessa frågor:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  ...

Andra frågor som vi drivit i fullmäktige:

- utbyggd parkering vid Läggesta

- bevara Mälarens stränder och allemansrätten

- bättre busstrafik mellan Strängnäs och Mariefred

- satsning på källsortering och återvinning

- bevara Solvändan

- värna Hammaren

- bättre flyktingmottagande

- fördjupad översiktsplanering i Åker (bifall)

- fördjupad översiktsplanering i Stallarholmen (bifall)

- fördjupad översiktsplanering i Mariefred (avslag)

- tydligare mål för skolresultat (bifall)

- smidigare system för elevpeng (?)

- pröva att låta en kommunal skola bli "fri" med egen budget (?).

- ågärdsplan för upprustning av idrottsplatser (bifall)

- planering för nya förskolor (bifall)

- ny gräsplan på Hammarängen (bifall)

- åtta trafiksäkerhetsåtgärder i Mfd (bifall)

- stopp för exploatering av Stora Sundby (bifall)

- nej till bostadsområde i Fågelsången (bifall)

- minskning av arvoden till politiker (avslag)

- föräldrainflytande i skolor (avslag)

- utveckling av Munkhagsgärdet (avslag)

- högre elevpeng (avslag 2007, bifall 2008, avslag 2009)

- utveckling av Thomasgymnasiet i den gamla byggnaden (avslag)

- byggande av små hyreslägenheter (avslag)

- stopp för byggande på Tredje Backe (avslag)

- nej t försäljning av mark t Persson

- utredning av försäljning av en del av Sevab (bifall, sen avslag)

- stopp för neddragning av Räddningskåren (bifall)

- stopp för nedläggning av Tosteröskolan (bifall)

- stopp för flyttning av Kulturskolan (bifall)

- byggande av tre förskolor i Mariefred (bifall)

- översyn av skolskjutsarna (bifall)

- utredning om stöd till utsatta tonårsflickor (bifall)

- öppnande av förskola på kvällstid (bifall)

- ersätta utskick av papper med digiitala dokument (bifall)

- konkreta miljömål (avslag)

- renovera Selaöhemmet (avslag)

- stoppa avgiftshöjningar (avslag)

- sätt tak för kommunens skuldsättning (avslag)

- gör oberoende värdering av fastigheter innan försäljning (avslag)

- gör inför alla beslut analys av ekonomiska konsekvenser (bifall)

- begränsa kommunchefens makt (avslag)

- utveckla skolmatens kvalitet genom att utsätta centralköket för konkurrens (avslag)

- fler återvinningsstationer (bifall)

- nej till att renhållning och VA tas över av Sevab (avslag)

- plaståtervinning i Mfd (bifall)

- nej till jvg-station i Strängnäs som innebär nytt spår inne i berget (avslag, sen bifall)

- åtgärder för hemlösa (avslag)

- bättre väntsal vid Läggesta (?)

- bättre bussförbindelser (?)

m.m.

------------------------------------------------

I korthet:

 

Satsa på barnen!

Fler lärare och andra vuxna på skolorna!

Inga stora "centralskolor"!

Mer förskolepersonal!

 

Utveckla demokratin!

Decentralisera makt!

Avskaffa gamla nämnder och ersätt med lokala styrelser!

Skapa dialog och forum där alla medborgare är välkomna!

 

Satsa på miljön!

Respektera strandskyddet!

Bevara områden med höga naturvärden som Fågelsången och Hammaren!

Gör en klimatplan!

 

Satsa på hälsa och livskvalitet!

Färdigställ strandpromenaden i Mariefred och ordna skyltade promenadstigar i alla kommundelar!

Fler cykelbanor!

Allaktivitetshus i alla fyra orterna!

 

Värna de äldre!

Trygghetsboenden och särskilda boenden i alla fyra orter!

Fast personal i hemtjänsten!

Gratis buss för de gamla!

 

 

---------------------------------------------------

MARIEFREDSPARTIET

FÖR ATT VI TROR PÅ

FÖRÄNDRING

 

FÖR ATT VI VILL

SATSA MER PÅ BARNEN

 

FÖR ATT VI VILL

UTVECKLA NÄRDEMOKRATIN

 

FÖR ATT VI VILL

VÄRNA NATUREN OCH KLIMATET

 

FÖR ATT VI VILL

ATT HELA KOMMUNEN SKA UTVECKLAS

 

FÖR ATT VI GILLAR

NYTÄNKANDE

 

FÖR ATT VI GILLAR

ÖPPENHET OCH SAMVERKAN

 

 

 

Waterproof apron aging will affect the water resistance of the watch, so watch waterproof apron and head (containing water laps) should be changed regularly based on usage. Quartz watch every time to change the battery must also replace the water element to ensure good water resistance. Tables are not wearing any water to wash hot water bath, sauna or use vary greatly in temperature environments. Because waterproof apron will be affected by temperature, thermal expansion and contraction accelerated aging voids and causing water condensation, will cause serious mechanical damage occurs and the water table. Ceramic material has a unique look and excellent hardness, scratch resistance, corrosion resistance and high temperature properties, in recent years has become one of the preferred material world of Haute Horlogerie. omega replica brands have launched their own ceramic watch, and increasingly sophisticated technology is almost perfect. After several years of research and development, integration of high-tech ceramic materials and metal materials Ceramos new high-tech titanium carbide cermet glory was born, as a new breitling replica series debut. Fake breitling watches all-black tone appearance, regardless of its pillow-shaped ceramic case, dial iconic sandwich sandwich structure, or combination DLC (diamond-like carbon) coating of titanium metal clasp water leather strap, all black design . Caseback design in harmony with the whole, the smoke through the sapphire crystal glass window, the beautiful panoramic view of the movement details. All the signature elements on the dial, including large numbers and hour markers, small seconds pointer and 9 o'clock position, date window and linear power reserve display, all covered with a layer of special light brown Super-LumiNova luminous materials.