Uttalande ang KDN efter utspel av KDR resp den borbgerliga alliansen:

För ett drygt år sedan bildades Mariefredspartiet med huvudmålet att vitalisera demokratin, att flytta besluten närmare medborgarna. Vi inledde en diskussion om kommundelsråden, skendemokrati och möjligheterna att skapa bättre beslutsformer.

Det är glädjande att de gamla partierna nu uppmärksammar dessa centrala frågor. Men tyvärr tyder deras förslag om  en kommundelsnämnd på att de inte tar närdemokratin riktigt på allvar - eller att de helt enkelt inte läst på.

All forskning om kommundelsnämnder visar att de inte fungerar som ett sätt att fördjupa demokratin eller släppa in fler vanliga medborgare. Det är en halvmesyr, som snart leder till ännu mer politikerförakt. För att medborgarna ska återfå förtroende för politiken krävs mycket tydligare förändringar.

 
Därför har vi i Mariefredspartiet studerat olika alternativ och diskuterat med folk i kommuner som prövat olika lösningar.

Det alternativ som skulle kunna fungera - om man inte vill göra en regelrätt kommundelning - är en nämnd som tar över alla

de frågor som idag är spridda på olika nämnder. Vi kallar det "Mariefredsstyrelsen", och vi hävdar bestämt att ledamöterna inte ska utses uppifrån av partiernas styrelser, utan väljas i ett lokalt personval - vilket bekräftas genom beslut i kommunfullmäktige.

Ett lyckat exempel är Svågadallsnämnden i Hudiksvalls kommun. Där har man fått många fler vanliga medborgare att engagera sig och ökat tilltron till demokratin.

- Jag hoppas att vi i vår kommun ska kunna föra en fördjupad diskussion om hur man verkligen kan utveckla närdemokratin. Mariefred skulle kunna få pröva en form av egenstyre, som sedan kunde utvärderas. Men hela kommunen behöver en vitalisering av de gamla arbetsformerna. Varför inte pröva den nya teknikens verktyg, som t ex IT-baserade forum, rådslag, enkäter, omröstningar.

- Jag tycker inte att de gamla politikerna ska vara så rädda för att förlora makt. De kan med bättre medborgarkontakt vinna större förtroende och uppskattning!

Dag Bremberg

_____________________________________________