Interpellation                                                                                                                   KF 2010-01-25

till ordföranden i Kommunstyrelsen

  

Anbudstävling Ryborg, Mariefred

 

I ärendets handlingar till KSAU och Mariefredsnämnden finns det angivet att Planberedningen har tagit beslut om att skicka ut markområdet på anbudstävling.

- Hur kan Planberedningen ta beslut utan att protokollföra detta?

På  PBNs senaste möte hävdade nämndens ordförande att ärendet EJ varit uppe i Planberedningen.

Ej heller verkar någon av Mariefreds politiker känna till att markområdet var utsänt på anbudstävling.

- Hur har beslutsvägarna varit i detta ärende?

- Vem har angivit tävlingskriterierna, och hur är dessa förankrade?

- Vilka ingår i bedömningsgruppen? Finns där någon stads- eller planarkitekt?

Mark- och exploateringschefen anger att området kommer att binda samman Slottsbrinken med resten av Mariefred.

 

Birgitta Elvingson

Mariefredspartiet

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interpellation                                                                                                                   KF 2010-01-25

till ordförande i Plan- och byggnämnden

  

Kompetensnivån på Samhällsbyggnadskontoret

Vi har under en följd av år åsett en nedmontering av Samhällsbyggnadskontoret. Kontoret har organiserats om och högre chefer utan kompetens i samhällsplanering har tillsatts. Många av tjänstemännen på kontoret har valt att sluta.

Hur tänker du se till att vi får:

 

Birgitta Elvingson

Mariefredspartiet