Svar till debattartikel av Fredrik Lundgren (fp) 28 mars:

I min släkt, där nästan alla är lärare, såg vi länge på folkpartiet som det naturliga valet för lärare. Men den tiden är förbi.
Folkpartiets humanistiska skolpolitiker finns inte kvar, i stället formas politiken nu genom utspel av personer som Jan Björklund i Stockholm - utan hänsyn till hur det fungerar i praktiken i våra klassrum.
Utspelen om hot, straff och utgallring har gjort folkpartiets skolpolitik så brutal att det nu hörs protester inte bara från Lärarförbundet, utan även från andra borgerliga partier. Det borde vara tankeväckande, om det inte är så att fp till varje pris vill väcka uppmärksamhet.
Visst finns det äldre människor som säger att ”det var bättre förr” även i skolans värld. Men de som på allvar intresserar sig för skolans utveckling inser att man inte kan vrida tillbaka klockan. Man kan inte behandla dagens barn som den gamla folkskolans elever. Det vore synnerligen ineffektivt att försöka banka in den gamla sortens kunskap.
Förr var många barn duktiga på att rabbla Heidenstams dikter, men dagens och morgondagens samhälle ställer helt andra krav på hur man söker, samlar och bearbetar information.
Fp vill smygvägen återinföra betyg från år 1, fast fp kallar det skriftliga omdömen som är ”betygsliknande”. Det blir i praktiken en siffra eller en bokstav på ett papper. Hur ska en förstagluttare eller dennas förälder tolka det?
Det som behövs är att lärare-elever-föräldrar diskuterar och enas om rimliga och tydliga mål för vad eleven ska lära sig kommande termin. Här kan man kritisera skolorna för att de inte för flera år sedan satt den enskilda eleven i fokus, men nu är man ändå igång med de omtalade individuella utvecklingsplanerna.
Lika viktigt är att resultaten kontinuerligt utvärderas och att skolan systematiskt reagerar när elever/lärare inte når sina mål. Här räcker det inte med att alla ska få godkänt betyg; var och en ska få möjlighet att utvecklas inom de ämnen som man har extra talang och intresse för.
Utvecklingssamtalen är helt avgörande för att den individuella planeringen ska fungera. Många lärare klarar samtalen utmärkt, men det handlar för vissa om nya eller ändrade arbetsuppgifter. Kommunens skolpolitiker har ansvar för att det finns ett system som ger alla elever och föräldrar rätt till information inom alla ämnen. Man bör dra lärdom av erfarenheter från såväl föräldrar och elever som från skolor i andra kommuner.

Föräldrarna är den stora outnyttjade resursen, som skolorna kan och bör involvera mycket mer. Ett exempel på vad man kan göra är det försök med en lokal skolstyrelse som nu diskuteras på Mariefredsskolan. Varje kommunal skola där föräldrar och personal så önskar bör ges samma frihet att profilera sig som de privata friskolorna.

Till syvende och sist så är den avgörande faktorn ändå pengarna. Det krävs helt enkelt att vi i den kommunala ekonomin prioriterar barnen.
Många kommuner har sparat alldeles för drastiskt på skolor och barnomsorg under 1990-talet. Resultatet är dels minskad trygghet, dels sämre resultat.
Det är skamligt att vår kommun som har så goda ekonomiska förutsättningar lägger mindre pengar på sina skolor än kommunernas genomsnitt. Effekten syns bland annat i de undermåliga resultaten på nationella prov och att alltför många elever inte får behörighet till gymnasiet.
Det går att vinna en del genom att utveckla de skolornas styrning och rutiner, men det är inte en sann bild som ibland ges av att de kommunala skolorna saknar ambitioner. Tvärtom: engagemanget är enormt hos de allra flesta rektorer och lärare. Det är inte där skon klämmer.
Man kommer inte ifrån att det kostar att bygga skolor, köpa läromedel och anställa personal. Därför är det ett orubbligt krav från Mariefredspartiet (och våra vänner i Strängnäspartiet) att kommunens skolpeng höjs till riksgenomsnittet, minst.

I sin artikel hävdar Fredrik Lundgren att fp vill återinföra speciallärare.
Men dessa försvann för ett par år sedan på bl a Mariefredsskolan, när budgeten ”stramades åt” av den borgerliga alliansen. Varför sa inte fp ifrån då? Och vem vågar lita på att fp skulle säga ifrån nästa gång som alliansbröderna i m vill skära ner?
Nej, de som vill ha utveckling av skolan och politiken i allmänhet finner nog andra alternativ i årets val.

Mvh
Dag Bremberg
Ordf Mariefredspartiet

The first is the actual meaning of times the actual century-old manufacturer, is really a distinctive viewpoint creative designers, each for that globe to operate collectively to create time journey is really a big scenery. Lately, cartier replica sale collectively worldwide famous curator Tokujin Yoshioka, the actual Shanghai Art gallery associated with Modern open up "twinkling Everlasting -- cartier replica Period Artwork Exhibition", that is the actual exhibit following a Bellevue Art gallery within Zurich, Europe, Singapore Artwork Technology Art gallery with regard to the very first time getting within The far east, a lot more than one hundred and eighty bits of cartier replica uk wrist watches items to exhibit the actual wealthy watchmaking manufacturer century associated with background, in addition to top watchmaking appeal. Carry out the push meeting exactly the same day time, the actual Shanghai Art gallery associated with Modern Artwork curator Gong Yan, cartier replica uk picture, design as well as history overseer Pierre Renault as well as curators Tokujin Yoshioka, with the area associated with press as well as visitors to talk about the actual exhibit style as well as released the dialogue about the integration associated with Far eastern as well as Traditional western ethnicities. Starting Wedding ceremony night, China's primary colours associated with red-colored help to make Shanghai Art gallery associated with Modern Artwork of your time deliver is really a deliver underneath the evening skies, artwork installs Tokujin Yoshioka specifically created "door" leading visitors towards the doorway towards the long term, worldwide famous designer Cai Guo-Qiang, Mum didn't possess well-known extractor as well as artwork critic Fei Dawei, Berlin champion Liao Enthusiast, ZHANG Xiao, National insurance National insurance, Liang Jing, Zhang Liang Ying, Chen as well as Zhao Yinyin quantity, and so on. found the actual picture, the most popular sensation of your time creative appeal.